ZGŁOSZENIA

Termin przyjmowania zgłoszeń: 30.04.2018 r.

 Zasady uczestnictwa w konferencji

Osoby zainteresowane mogą złożyć maksymalnie jedną propozycję, w której są autorami (zarówno w przypadku wystąpienia ustnego, jak i plakatu). Zakłada się, że wszystkie zgłoszone propozycje będą stanowiły oryginalną, niepublikowaną dotąd pracę, która nie jest znana w środowisku akademickim. Wystąpienie na konferencji wiąże się z koniecznością zarejestrowania się jako jej uczestnik. O terminie wystąpienia decyduje Komitet Organizacyjny.

Opłata konferencyjna

360 PLN – pracownicy naukowi

180 PLN – doktoranci

Opłatę konferencyjną można wnosić na konto bankowe nr:

49 1540 1102 2110 5701 8267 0001

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko uczestnika oraz tytuł konferencji (=Multilingualism 2018)

Możliwe formaty wystąpień

Dopuszczalne są dwie możliwe kategorie zgłaszanych propozycji: (1) wystąpienia ustne oraz (2) postery.

Przyjmujemy zgłoszenia wystąpień w języku polskim, angielskim, niemieckim, włoskim oraz rosyjskim.

  • wystąpienia ustne (jedno- lub wieloautorskie) obejmowały będą prezentacje wyników badań i będą trwały łącznie 30 minut (20 minut na wystąpienie oraz 10 minut na dyskusję). Należy zauważyć, że limity czasowe będą restrykcyjnie przestrzegane. Zgłoszenia nie powinny przekraczać 300 słów.
  • postery mają na celu stworzenie możliwości indywidualnej dyskusji dotyczącej prowadzonych badań naukowych. Do wyboru tej formy wystąpienia zachęcamy wszystkich, którzy w poglądowy (tabele, wykresy, grafy) i efektowny sposób chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań empirycznych. Planowane są sesje posterowe, w trakcie których autorzy posterów będą dostępni dla uczestników konferencji. Zgłoszenia nie powinny przekraczać 300 słów.